Historia Szkoły Podstawowej w Radwanicach nierozerwalnie związana jest
z życiem mieszkańców: tych pierwszych, pionierów organizujących w trudnych powojennych latach nowe życie w nowym miejscu, jak i nowo przybyłych
w późniejszych latach.

Szkoła Podstawowa w Radwanicach powstała 1 września 1946 roku. Była to malutka szkoła. Pierwszym kierownikiem szkoły był Piotr Hajowyk. Kierował nią w latach 1946-1950. Jednymi z pierwszych nauczycieli były panie Szurkowska i Kaleta oraz pan Kalemba.

Początki były bardzo trudne. Wewnątrz budynku mieściły tylko cztery izby lekcyjne. A w salach długie czteroosobowe ławki z dwoma kałamarzami, oliwione podłogi i duży ręczny dzwonek na stole nauczycielskim. Uczniowie swą wiedzę zdobywali z czarno-białego Elementarza Mariana Falskiego, a rodzice bardzo mocno angażowali się w szkolne życie.

W 1956 roku do radwanickiej szkoły przybył pan Emil Zabawa, który w 1978 roku został gminnym dyrektorem szkoły, a od 1984 roku pełnił funkcję inspektora oświaty w gminie.

W szkole największe zmiany zaszły za czasów kierownika Pana Bolesława Kocwy. To wtedy założono w centralne ogrzewania, szkołę rozbudowano o 4 sale dydaktyczne, wylano fundament pod kolejną część budynku.

Pod koniec lat sześćdziesiątych Pani Zofia Żyta zawiązała  zespół taneczny, który wielokrotnie uczestniczył w Festiwalach Dziecięcych „Barwy Przyjaźni” w Zielonej Gorze, występował na scenie Teatru Żydowskiego w Warszawie oraz koncertował w Niemczech. W roku 1967 został założony chór szkolny, który początkowo liczył 120 dzieci, a jego opiekunem była Pani Halina Zabawa. W roku 1975 powstała Komenda Hufca ZHP, której wieloletnim opiekunem była Pani Władysława Kłosowska. Warto zauważyć, że zajęcia pozalekcyjne nauczyciele najczęściej prowadzili wtedy społecznie. Wykonywana praca sprawiała im mnóstwo satysfakcji.

Warto też wspomnieć o tym, że uczniowie w tamtych czasach często wykonywali prace  zarobkowe, polegające na zbieraniu ziemniaków, sadzeniu lasu. Zarobione pieniądze przeznaczali na organizowanie wycieczek i spełnianie marzeń.

Rok 1973 – na bazie Szkoły Podstawowej powołano do życia Zbiorczą Szkołę Gminną. Do szkoły zaczęto dowozić dzieci z terenu gminy Radwanice. W Sieroszowicach i Jakubowie powstały punkty filialne z oddziałami klas I-III.

W historii szkoły należy odnotować bardzo ważne wydarzenie. 7 grudnia 1977roku nadano szkole imię Mariana Falskiego. Ta doniosła uroczystość podniosła rangę placówki. W czasie uroczystości wmurowano tablicę pamiątkową upamiętniającą ten fakt.

W latach osiemdziesiątych do szkoły przyłączono Przyzakładowe Przedszkole Lubuskich Zakładów Roszarniczych w Radwanicach.

Okres ten to trudny czas dla szkoły, gminy i kraju. Następują przemiany polityczne i  zmiany gospodarcze. Mimo licznych trudności w tym okresie prężnie w dalszym ciągu działa chór szkolny i zespół taneczny, osiągając wysokie notowania na różnego rodzaju konkursach. W 1987 roku uczennica Edyta Dembna została laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego języka rosyjskiego i zakwalifikowała się do centralnych eliminacji. Tomasz Śmietana zdobył I miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Sztuce. Wioletta Kłobus została laureatką w wojewódzkim konkursie historycznym. Wiele sukcesów uczniowie odnosili w rejonowych konkursach technicznych.

Mimo trudności kierownictwo oświaty podejmuje działania zmierzające do wybudowania sali gimnastycznej. Efekty są już widoczne w latach dziewięćdziesiątych.

W roku 2001 utworzono Zespół Szkolno- Przedszkolny. Na chwilę zapomniano o patronie, historii szkoły i ludziach, którzy ją tworzyli. Jednak historia i ludzie, którzy ją tworzyli obroniła się i trwa do dziś.

Dalszą  historię tworzymy razem …

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach został powołany Uchwałą Rady Gminy w Radwanicach z dnia 22 lutego 2001 roku. W skład nowej placówki weszły dotychczas funkcjonujące: Szkoła Podstawowa im. Mariana Falskiego w Radwanicach i Przedszkole Gminne w Radwanicach. Dyrektorem nowo powstałej placówki została Pani Anna Jankowska. Zastępcą dyrektora była Pani Izabela Jokiel. Od 01 września 2003 roku obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pełni Pani  Bogusława Niemasz.

Placówka z roku na rok zmienia swoje oblicze. W ostatniej dekadzie przeszła gruntowną modernizację i rozbudowę. I tak systematycznie w kolejnych latach  wymieniono okna w całym budynku szkoły, przeprowadzono kapitalny remont sali gimnastycznej, wybudowano boisko tartanowe, zmieniono ogrzewanie  olejowe na gazowe oraz wymieniono instalację grzewczą w budynku szkoły i sali gimnastycznej, przeprowadzono  remont dachu na budynku szkolnym, postawiono plac zabaw przy przedszkolu. W trosce o bezpieczeństwo dzieci przebudowano sieć dróg wokół szkoły i przedszkola oraz wybudowano zatoczkę autobusową i zagospodarowano plac szkolny, a po wielu latach starań pełnym ogrodzeniem zamknięto tereny zielone wokół szkoły.  W 2011 roku ruszyła budowa nowego budynku dydaktycznego przedszkola. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce 4.01.2012 r. Przebiegało w obecności wielu znamienitych gości: posłanki na sejm Rzeczypospolitej Pani Ewy Drozd oraz władz samorządowych – marszałka województwa dolnośląskiego Pana Włodzimierza Chlebosza, starostów powiatu polkowickiego Pana Marka Tramsia i Kamila Ciupaka, Pani Wójt Gminy Radwanice Sabiny Zawis oraz wielu, wielu innych.

W 2013 roku przeprowadzono termomodernizację budynku szkolnego a latem 2015 roku całkowicie przebudowano stary budynek przedszkola. Dzięki tym staraniom kompleks budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zyskał piękny wizerunek i stał się nowoczesnym centrum edukacyjnym. Placówka dysponuje pięknymi salami lekcyjnymi, pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz salką do zajęć gimnastyki korekcyjnej, gabinetem logopedycznym i gabinetem pedagoga szkolnego, biblioteką szkolną i izbą regionalną, posiada pracownię językową, pracownię przyrodniczą, aulę. Każda klasa wyposażona jest w nowoczesny sprzęt. Wszystkie sale lekcyjne  posiadają projektory, wizualizery,  rzutniki i mobilne komputery.  4 sale lekcyjne wyposażone są
w  tablice interaktywne i  stanowiska komputerowe dla każdego ucznia. W całej placówce jest dostęp do Internetu szerokopasmowego. Szkoła  posiada dwa boiska sportowe (trawiaste i tartanowe). Cały obiekt jest monitorowany i funkcjonuje w nim radiowęzeł.

Placówka systematycznie realizuje projekty finansowane ze środków europejskich i budżetu państwa. „Internet w szkołach – projekt prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego”, „Szkoła Myśląca o Każdym”, „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”, „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej dla szkół z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach” , „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”, „Cyfrowa Szkoła”, „Szkoła dla ekorozwoju” , „Mały Mistrz”, „Akademia Przedszkolaka”, „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” –  oto najważniejsze z nich.

O wszechstronny rozwój uczniów troszczy się wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. W placówce zatrudnionych jest 32 pedagogów. Mnogość konkursów o zasięgu powiatowym organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny (Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, Międzypowiatowy Konkurs Tańca Nowoczesnego, Powiatowy Bieg na Orientację, Powiatowy Konkurs Czytelniczy, Powiatowy Konkurs Literacko – Fotograficzny „Nasze legendy”, „Bajki czytamy i dobrze je znamy” oraz  wysokie indywidualne wyniki uczniów w konkursach przedmiotowych np. finalista centralnych eliminacji konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, I miejsce w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym, I miejsce w Powiatowym Biegu na Orientację, I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym, I i II miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, I miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej, liczne laury w konkursach artystycznych, są świadectwem  dużego poczucia odpowiedzialności oraz ogromnego zaangażowania grona pedagogicznego w proces dydaktyczny.

Placówka podejmuje współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego. Corocznie włącza się w organizację życia w gminie. Bierze udział i współorganizuje liczne uroczystości (Gminny Dzień Seniora, Gminne obchody Dnia Niepodległości, Gminne lub Powiatowe Dożynki, rocznicowe obchody odkrycia złóż miedzi, Gminne Mikołajki, Gminny Dzień Dziecka, Dzień Strażaka, koncerty „Juniorzy Seniorom” , koncerty charytatywne) odbywające  się na terenie gminy. Od lat współpracuje z Towarzystwem Ziemi Głogowskiej, w ramach tej współpracy corocznie wita gości z Niemiec, którzy przyjeżdżają z wizytami studyjnymi do województwa dolnośląskiego. W izbie regionalnej szkoła organizuje cykliczne wystawy okolicznościowe, których zasobami są zbiory prywatne mieszkańców gminy Radwanice, np. wystawa numizmatyczna z monetami o wartości historycznej (najstarsze pochodziły z XVII w.), wystawa fotograficzna „Pałace i zamki Dolnego Śląska”, wystawa czytelnicza „Moja ulubiona lektura”, wystawa rękodzieła ludowego, „Adam Mickiewicz – 160 rocznica śmierci poety”, „Liczydła i maszyny cyfrowe”.

Za swoją działalność Zespół Szkolno-Przedszkolny został wyróżniony licznymi nagrodami i tytułami. Do najcenniejszych należy zaliczyć tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, certyfikat „Szkoły Myślącej o Każdym”, „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” , „Wiarygodna Szkoła” oraz tytuł  „Partner roku szkolnego 2014/2015” nadany przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

Aktualnie do placówki uczęszcza 359 dzieci – 240 uczniów szkoły podstawowej i 119 dzieci, które uczą się w 11 klasach szkoły podstawowej oraz 5 oddziałach przedszkola

Opracowanie:
Katarzyna Frankowska i Bogusława Niemasz