Etap szkolny i przedszkolny
Termin składania prac: 16.03.2020 r.
Wychowankowie przedszkola i uczniowie kl. I-III składają prace u wychowawców, a uczniowie kl. IV-VIII – u nauczycieli plastyki.
Koordynatorami są przewodniczący naszych Kół Przyjaciół Dzieci:
– przy Przedszkolu – p. Dorota Głodowicz
– przy kl. I-III SP – p. Beata Orator
– przy kl. IV-VIII SP – p. Edyta Maćkowiak

ETAP REGIONALNY

CEL KONKURSU

Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zapobiegania chorobom cywilizacyjnym zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń. Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia, kształtuje prawidłowe postawy i zachowania w przestrzeni publicznej. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.
2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6 -10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:
I kategoria – Żyj zdrowo i bezpiecznie
– zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)
– bezpieczeństwo w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji.
II kategoria – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
– bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)
3. Praca płaska, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage
(kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu).
4. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.
5. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 5 osobowych.
6. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.
7. Termin składanie i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 20 marca 2020.
8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane): 1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.
9. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
12. Prace przechodzą na własność organizatorów.

OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

13. Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3), 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek.
14. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
15. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
16. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl oraz Facebooku TPD Legnica najpóźniej w terminie 26.03.2020 r.
17. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawach (imprezach organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy).
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wystawienia prac zgłoszony na konkurs na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl lub specjalnie zorganizowanej aukcji). Środki uzyskane ze sprzedaży zlicytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody rzeczowe w konkursach i imprezach dla dzieci organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy.
18. Informacja na temat miejsca i terminu podsumowania konkursu zostanie umieszczona po feriach zimowych na stronie TPD Legnica oraz Facebooku TPD Legnica.
19. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w podsumowaniu konkursu zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do Oddziału TPD w Legnicy przy ul. Orła Białego 2 w Legnicy w terminie do
30 kwietnia 2020 r. Po tym terminie nagrody zostaną przeznaczone na inny konkurs.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:
1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83);
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);
3) akceptację treści regulaminu konkursu;
4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

Prace należy składać lub wysyłać na adres :
Biuro Oddziału TPD, Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (76)724-51-09 osoba do kontaktu:
Aneta Gilewicz-Nowak.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.