Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radwanicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej placówki

Data publikacji strony internetowej:01.01.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.01.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

HTML 5

WCAG 2.0 (poziom AA)

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym:

Serwis placówki spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis internetowy placówki spełnia także zapisy ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r.                                     o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

– zmiana wielkości czcionki

– zmiana kontrastu

– całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt                                    z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony:

– Język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony,

– Tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.

– W całym serwisie zadbano o konsekwentną nawigację

– Zagwarantowana jest możliwość pominięcia bloków

– Nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone w całym serwisie.

– Listy są prawidłowo użyte w całym serwisie.

– Wszystkie Formularze zostały prawidłowo zbudowane i opisane

– Linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem

– Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.

– Nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie.

– Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy                     na sekundę.

– Fokus oraz tabindex – każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.

– W całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardem WCAG 2.0 na poziomie AA

– Rozdzielenie struktury i wyglądu – strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.

– Brak błędów składniowych HTML.

– Wszystkie elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora.

– Wszystkie strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii.

– Serwis nie jest zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji layoutu.

– Wszelkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” są przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych.

– Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna.

– Architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.

– Elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie polegają tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształtu, lokalizacji wizualnej lub miejsca czy dźwięku.

– Odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem.

– Po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk.

– Kontrast treści w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1.

– Serwis posiada wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność                  co wersja graficzna.

– Serwis jest prawidłowo wyświetlany w systemowym trybie wysokiego kontrastu

– Typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności.

– Po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu.

– Treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu.

– Fokus jest widoczny, wzmocniony i spełnia minimalne wymagania kontrastu.

– Wszystkie informacje, które są automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują posiadają mechanizm, który pozwala na ich zatrzymanie lub ukrycie.

– Odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd             go zaprowadzą lub jaką akcję wykona.

– Poza standardową nawigacją zapewniona są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka.

– Zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej. Mechanizm edycji treści ma możliwość definiowania języka dla poszczególnych treści zamieszczonych              na podstronach (atrybut lang).

– W całym serwisie mechanizmy, które powodują przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika, automatyczną zmianę kontekstu.

– Serwis zawiera mechanizm ostrzegający o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie.

– Wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują                   o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system sugeruje jego rozwiązanie.

– W serwisie nie stosuje się rozwiązań weryfikujących i zabezpieczających opartych                      na mechanizmie CAPTCHA

– Zapewniona jest całkowita zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor).

– Serwis może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.0 jako wspierające dostępność jak np.: Java Script, PDF, ARIA.

– W serwisie zastosowano wytyczne odnośnie strony kontrastowej przygotowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery).

– Wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast

– Odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej

– Przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny

– W wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki.

– Serwis ma możliwość powiększania czcionki

– Powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron

– Przyciski powiększenia są widoczne

– Przyciski powiększenia są dostępne z poziomu klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jędrzej Bajer, adres poczty elektronicznej jedrzej@jbs.media. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 533807040. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radwanicach stanowią 4 budynki znajdujące się przy                   ul. Tenisowej 1, ul. Szkolnej 14, ul. Sportowej 4 i ul. Sportowej 6.

I. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radwanicach- „Duża Szkoła” ul. Tenisowa 1

1.Do budynku znajdującego się przy ul. Tenisowej 1 prowadzą 2 wejścia oraz trzy wyjścia ewakuacyjne:

* główne wejście od ul. Tenisowej (strona wschodnia) z trzema szerokimi stopniami oraz

   z podjazdem dla osób niepełnosprawnych;

* wejście boczne od ul. Sportowej (strona północna);

* dwa wyjścia ewakuacyjne od strony zachodniej z podjazdem dla wózków i osób 

   niepełnosprawnych;

*  wyjście ewakuacyjne ze stołówki szkolnej od strony północnej jest nieprzystosowane                     dla osób niepełnosprawnych.

2. Wejście do budynku jest wolne od barier, (drzwi mają przynajmniej 90 cm szerokości                                         i można je otworzyć bez użycia znacznej siły, nie są to drzwi obrotowe lub wahadłowe). Przejście przez drzwi jest bezprogowe..

3. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń szkoły mają przynajmniej 90 cm szerokości .

4. Dostępność budynku na parterze budynku została zaprojektowana z uwzględnieniem wszelkich wymogów i przepisów zapewniających bezkolizyjne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Wejście osób niepełnosprawnych zostało zlokalizowane po wschodniej stronie budynku, w sposób umożliwiający przejazd wózka inwalidzkiego bezpośrednio z poziomu terenu poprzez podjazd dla niepełnosprawnych. Dostęp do zaplecza sanitarnego zapewnia niepełnosprawnym jednolity poziom posadzki parteru. Na parterze znajduje się oddzielny sanitariat przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych dostępny z korytarza znajdującego się przy gabinecie psychologa  i pedagoga. Dostęp                      do biblioteki szkolnej znajdującej się poniżej parteru dostępny jest dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd wraz z zamontowaną poręczą.

5. Budynek szkoły jest dwupiętrowy. Dojście na I i II piętro budynku nie jest dostosowane dla

osób niepełnosprawnych.

6. Sekretariat szkoły znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

7. Drogi ewakuacyjne w budynku spełniają wymagania warunków technicznych pod względem długości przejść i dojść pożarowych, szerokości i wysokości dróg ewakuacyjnych jak                            i kierunków otwierania drzwi.

 8. W budynku zastosowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne oraz oznakowania ewakuacji dróg i wyjść.

9. Schody są zabezpieczone taśmą antypoślizgową. Przy schodach zamontowana jest poręcz ułatwiająca poruszanie się.                                                                                                            

10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych                              lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.               

11. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

12. W uzasadnionych przypadkach do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

13. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

14. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

II. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radwanicach- sala gimnastyczna ul. Sportowa 4

1. Do budynku znajdującego się przy ul. Sportowej 4 prowadzą 3 wejścia:

* główne wejście od strony wschodniej prowadzące z poziomu zero;

* wejście boczne od ul. Szkolnej (strona północna) prowadzące z poziomu zero;

* wejście od ulicy Tenisowej (strona południowa) z trzema stopniami schodowymi

    z zamontowaną poręczą.

Dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest wejście główne.

2. Budynek sali gimnastycznej jest piętrowy.

3. Budynek nie posiada windy ani platformy do transportu na piętro.

4. Schody spełniają wymagania techniczne. Mają zamontowaną poręcz.

5. Dostęp do sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego zapewnia niepełnosprawnym jednolity poziom posadzki parteru.

6. Na parterze znajduje się oddzielny sanitariat przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych dostępny z korytarza głównego, wyposażony w uchwyty i poręcze uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

7. W budynku nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

8. W budynku zastosowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne oraz oznakowania ewakuacji dróg i wyjść.

9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub                    w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.                                  

10. W uzasadnionych przypadkach do sali może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

III. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radwanicach- „Mała Szkoła” ul. Szkolna 14

1. Do budynku znajdującego się przy ul. Szkolnej 14 prowadzą 2 wejścia:

* główne wejście od strony wschodniej prowadzące z poziomu zero;

* wejście tylne od strony zachodniej;

Dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest wejście główne.

2. Wejście do budynku jest wolne od barier, (drzwi mają przynajmniej 90 cm szerokości                 i można je otworzyć bez użycia znacznej siły, nie są to drzwi obrotowe lub wahadłowe);

3. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń szkoły mają przynajmniej 90 cm szerokości .

4. Budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. W szkole występuje brak dostępności do zaplecza sanitarnego przeznaczonego wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

6. Budynek szkoły jest piętrowy. Dojście na piętro budynku nie jest dostosowane dla

osób niepełnosprawnych.

7. Budynek nie posiada windy ani platformy do transportu na piętro.

8. W budynku zastosowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne oraz oznakowania ewakuacji dróg i wyjść.

9. Przy schodach zamontowana jest poręcz ułatwiająca poruszanie się.                                                   

10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub                    w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.          

11. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

12. W uzasadnionych przypadkach do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

13. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

14. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

IV. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach- Przedszkole Publiczne ul. Sportowa 6

1.Do budynku znajdującego się przy ul. Sportowej 6 prowadzą 2 wejścia oraz trzy wyjścia ewakuacyjne:

* główne wejście od strony zachodniej z podjazdem dla wózków i osób niepełnosprawnych;

* wejście od ul. Sportowej (strona północna) z pięcioma stopniami schodowymi;

* wyjście ewakuacyjne ze stołówki szkolnej od strony południowej;

* wyjście ewakuacyjne od strony wschodniej na plac zabaw;

2. Wejście do budynku jest wolne od barier (drzwi mają przynajmniej 90 cm szerokości                     i można je otworzyć bez użycia znacznej siły, nie są to drzwi obrotowe lub wahadłowe);

3. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń przedszkola mają przynajmniej 90 cm szerokości .

4. Dostępność budynku na parterze budynku została zaprojektowana z uwzględnieniem wszelkich wymogów i przepisów zapewniających bezkolizyjne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Wejście osób niepełnosprawnych zostało zlokalizowane po zachodniej stronie budynku, w sposób umożliwiający przejazd wózka inwalidzkiego bezpośrednio z poziomu terenu poprzez podjazd dla niepełnosprawnych.

5.Dostęp do zaplecza sanitarnego znajdującego się na parterze budynku oraz stołówki przedszkolnej zapewnia osobom niepełnosprawnym dostępny w korytarzu podjazd wraz                 z zamontowaną poręczą.

6. W budynku znajduje się toaleta przeznaczona i dostosowana dla osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie właściwych poręczy i uchwytów.

7. Budynek przedszkola jest piętrowy. Wejście na piętro budynku nie jest dostosowane dla

osób niepełnosprawnych. Brak windy oraz platformy do transportu na piętro .

8.  Drogi ewakuacyjne w budynku spełniają wymagania warunków technicznych pod względem długości przejść i dojść pożarowych, szerokości i wysokości dróg ewakuacyjnych jak i kierunków otwierania drzwi.

 9. W budynku zastosowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne oraz oznakowania ewakuacji dróg i wyjść.

10. Schody są zabezpieczone taśmą antypoślizgową. Przy schodach zamontowana jest poręcz ułatwiająca poruszanie się.                                                                                                            

11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub                    w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.

12. W budynku nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

13. W uzasadnionych przypadkach do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym               i psem przewodnikiem.         

14. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

15. Parking przed przedszkolem posiada wyznaczone miejsce postojowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W placówce nie ma tłumacza polskiego języka migowego.