PROJEKT ‘WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ROZWÓJ KOMPETENCJI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM

W GMINIE RADWANICE”

Od 15 września 20017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach oraz w Szkole Podstawowej w Buczynie rozpoczęła się realizacja projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundusze na realizację projektu pozyskała Gmina Radwanice, która złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych miedzy obszarami wiejskimi i wielkomiejskimi.

 

Cele szczegółowe zakładają:

 • Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw.
 • Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego.
 • Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia.
 • Doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższenia kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym.

 

Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki realizacji w roku szkolnym 2017/2018 z następujących działań:

Zajęcia dla uczDodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

 • Zorganizowane zostały zajęcia wyrównawcze:
  1. Język polski
  2. Matematyka
  3. Język angielski
  4. Fizyka
  5. Chemia
  6. Geografia
  7. Biologia
  8. Historia i wos
 • Zajęcia rozwijające:
  1. Język angielski
  2. Język francuski
  3. Informatyka
  4. Matematyka
  5. Przyroda
  6. Turystyka
  7. Fizyka
  8. Biologia i chemia
  9. Robotyka z informatyka język niemiecki
  10. Logiczne myślenie

3)Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach;

 1. a) logopedyczne
 2. b) terapia pedagogiczna
 3. c) terapia pedagogiczna
 4. d) biofeedback

W proces rekrutacji uczniów na w/w zajęcia zaangażowali się dyrektorzy szkół z gronem nauczycieli i pedagogów szkolnych, którzy najlepiej znają dzieci, ich zdolności, predyspozycje oraz problemy z którymi się borykają.

Szkoły w ramach projektu zostały doposażone w pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzonych zajęć. Został zakupiony między innymi: aparat DigiTrack Biofeedback, sprzęt komputerowy( tablety, laptopy, drukarki, projektory, kamera i aparat cyfrowy, wyposażenie pracowni fizycznej.

Uczniowie biorący udział w zajęciach brali udział w wycieczkach: do Wrocławia, Zielonej Góry oraz do Myśliborza.

W ramach projektu odbyły się zajęcia i warsztaty doskonalące dla nauczycieli.