Poniżej w linku zamieszczone są procedury bezpieczeństwa w okresie COVID-19 w ZSP Radwanice. Obejmują one poszczególne punkty:

 • Ogólne zasady organizacji pracy
 • Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych
 • Wybór formy kształcenia
 • Nauczyciele
 • Rodzice
 • Pracownicy szkoły
 • Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły
 • Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
 • Zasady bezpiecznego przebywania w stołówce szkolnej i spożywania posiłku
 • Kontakt z osobami trzecimi
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
 • Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika
 • Postanowienia końcowe
 • Deklaracja rodziców

COVID 19 Procedury bezpieczeństwa ZSP RADWANICE

————————————————————————————————————————————————————————–

Koła Przyjaciół Dzieci przy placówkach oświatowych w gminie Radwanice ogłaszają kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do GOPS w Radwanicach w dniach 30.11.-04.12. 2015 r.

Jest to krajowy program operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1).
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe, pozostałe grupy odbiorców spełniające kryterium dochodowe.
Średni miesięczny limit pomocy żywnościowej: od 3,5kg/osobę/miesiąc do 6kg/osobę/miesiąc. Limity nie dotyczą dzieci do 18 roku życia.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Wymagane jest także prowadzenie działań na rzecz włączenia społecznego.
Podopieczni powinni być kwalifikowani na podstawie skierowań z OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ oraz oświadczeń osób biorących udział w programie.
SKIEROWANIA WYDAJĄ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS). Powinni się po nie zgłosić sami zainteresowani pomocą żywnościową.
Więcej informacji pod nr tel. 600 430 514 (Izabela Jokiel – prezes Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach).