Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Radwanice, wrzesień 2021 r.

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;(Dz.U. 2017 poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) – § 4.
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2021/2022
 • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
 • Koncepcja pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na lata 2021-2022
 • Wytyczne MEiN, MZ, GIS dla szkół
 • Ewaluacja z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/ 2022

I Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym opiera się na hierarchii wartości wspólnie wypracowanej  przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, koncepcją rozwoju szkoły oraz podstawą programową obowiązującą na danym szczeblu nauczania. Istotą działań wychowawczych    i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość  o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

W myśl tej zasady wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane poprzez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe).

Profilaktyka rozumiana jest jako zapobieganie pojawieniu się i występowaniu niepożądanych zjawisk  i procesów, określanych jako patologie życia społecznego oraz promowanie zjawisk alternatywnych  w stosunku do tych, które próbuje się wyeliminować system działań wzmacniających lub podtrzymujących pozytywne postawy uczniów w toku wychowania. Realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły.

Najważniejsze jednak wydaje się to, co łączy wychowanie i profilaktykę – tj. aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których są prowadzone działania. Dzięki urzeczywistnianiu wartości i norm wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze, to dzięki nim wychowawcy mogą współpracować (mimo że preferują różne metody oddziaływań), wreszcie – to w świetle wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla wychowanka zrozumiałe.

Wśród różnych definicji profilaktyki szczególnie użyteczna w odniesieniu do potrzeb szkoły jest koncepcja Zbigniewa B. Gasia przyjmująca, że profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:

 • wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);
 • ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;
 • inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają pra­widłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

II Diagnoza środowiska

            Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radwanicach znajduje się w województwie dolnośląskim, w powiecie  polkowickim, w gminie Radwanice. Do gminy przynależy 13 sołectw. Do obwodu szkolnego przynależą uczniowie z następujących miejscowości: Drożów, Drożyna, Jakubów, Lipin, Łagoszów Wielki, Przesieczna, Radwanice, Borów, Dobromil. Do placówki  przynależą: Publiczne Przedszkole, Szkoła Podstawowa.

Wieś Radwanice jest lokalnym centrum społecznym, znajdują się tu najważniejsze instytucje użyteczności publicznej tj. szkoły, ośrodek zdrowia, Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Pocztowy, Ochotnicza Straż Pożarna, Rewir Dzielnicowych KPP, banki, sklepy itp.

W gminie Radwanice mieszka wiele rodzin o trudnej sytuacji materialnej, wymagających wsparcia ze strony GOPS-u. Ich przeciwieństwem jest znaczna liczba rodzin  o wysokim statusie społecznym. Dzieci z ZSP Radwanice po dłuższej nieobecności w szkole spowodowanej sytuacją pandemiczną, potrzebują pomocy socjoterapeutycznej, której udziela psycholog, pedagog oraz kadra pedagogiczna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym.

            Prowadzone są kompleksowe działania profilaktyczne  realizowanie przez  Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Zadaniami GOPS-u są: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

            W Zespole Szkolno – Przedszkolnym prowadzona jest profilaktyka  zdrowotna we współpracy z pielęgniarką radwanickiego Ośrodka Zdrowia, m.in. prowadzone są badania przesiewowe dzieci, bilanse zdrowia dzieci , systematyczna współpraca z sanepidem, wdrażanie procedur związanych z zapobieganiem Covid -19, prowadzenie pogadanek związanych min.: z chorobami zakaźnymi (np. Covid -19) oraz inne zadania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska.

            W gminie Radwanice niezbędne są zatem spójne  działania w zakresie wychowania i profilaktyki. Takie będą założenia  programu wychowawczo – profilaktycznego placówki.

U podstaw tworzenia naszej  szkoły leży idea  szkoły środowiskowej, pracującej w środowisku,  w sposób kreatywny i twórczy,  wpływającej na jego pozytywną zmianę.

            Rodzice uczniów ZS-P tworzą zaangażowaną grupę wspierającą szkołę. Aktywnie uczestniczą w pracach Rady Rodziców. Wraz z nauczycielami i uczniami jednoczą się wokół spraw szkoły, wspólnie wypracowując strategie działania nastawione na pracę w środowisku.

            Dzięki wspólnej pracy realizowanych jest wiele ciekawych inicjatyw o charakterze szkolnym i środowiskowym, których efektem jest integracja  oraz wskazywanie pozytywnych wzorców, wartości. Przykład ze strony rodziców i ich dziadków aktywizuje dzieci i młodzież, którzy współuczestniczą w budowaniu pozytywnego obrazu szkoły w środowisku bliższym i dalszym.

Cechą charakterystyczną szkoły jest doświadczenie kadry pedagogicznej,  zaangażowanej, z aspiracjami doskonalenia się, gdzie bezpieczeństwo uczniów stanowi priorytet jej działań.

            W celu opracowania Programu wychowawczo – profilaktycznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przeprowadzono diagnozę środowiska szkolnego: zbadano oczekiwania rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i dzieci w kierunku określenia hierarchii wartości. Dla celów badawczych stworzono Kwestionariusz ankiety „Wartości  społeczności szkolnej” dla rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz uczniów.  Wyniki kolejnego badania ankietowego, które zostaną przeprowadzone na początku roku szkolnego 2021/2022r posłużą modyfikacji i będą stanowiły załącznik programu.

Ponadto rodzice – przedstawiciele trójek klasowych  oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w warsztatach „Tworzenie programu wychowawczo – profilaktycznego – sylwetka absolwenta”, podczas których stworzyli sylwetkę absolwenta.

III Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, duchowym,  zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

Na czas trwania pandemii Covid-19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym priorytetem są działania na rzecz wsparcia psychicznego uczniów, w trakcie i po zdalnym nauczaniu oraz zadania mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażeniem COVID-19 stanowiące załącznik do programu.

 1. Misją naszej szkoły jest wychowanie absolwenta świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego        i otwartego na środowisko naturalne społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się       w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania. Nasz absolwent jest przygotowany do następnego etapu kształcenia i dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie. 
 2.  Edukacja jako świadome działanie jest jedną z relacji międzyludzkich. Relacja ta, jeżeli ma spełniać swoje zadanie, musi opierać się na rzeczywistym kontakcie, spotkaniu, więzi. Poczucie “bycia razem” otwiera, pozwala głębiej zrozumieć rzeczywistość, uruchamia motywację do wysiłku.
 3.  W naszej szkole każdy członek społeczności szkolnej: od dyrektora i nauczycieli poprzez uczniów wraz     z rodzicami, aż po pracowników obsługi – jest OSOBĄ, człowiekiem wolnym, który świadomie przystąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie.
 4.   W naszej szkole budujemy na najlepszych wartościach, zaczerpniętych z polskiej tradycji i kultury,         a także z chrześcijaństwa ,  uczy się  tu szacunku dla wszystkich tradycji i kultur w imię szeroko pojętej tolerancji.
 5.  Celem , do którego każdy członek tej społeczności zmierza – w zakresie stosownym do swego miejsca i funkcji – jest to, aby absolwent  naszej szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia. Ukierunkowany będzie na życie zgodne z wartościami rodzinnymi oraz będzie wykazywał postawę tolerancji wobec innych. Szanował swoje dziedzictwo narodowe, wzmacniał swoją tożsamość i przynależność oraz budował otwartość na różnorodność kulturową i wyznaniową.
 6. Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają młodemu człowiekowi w rozwoju intelektualnym, fizycznym, społecznym  i moralnym. Uczniowie pracują nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz rozwojem swego intelektu i pełni człowieczeństwa. Dzieci i młodzież otoczona jest wrażliwością dorosłych, dorośli – otoczeni szacunkiem młodzieży .
 7. Każdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, że wolność niesie za sobą  odpowiedzialność za dokonywane wybory. Każdy ma świadomość swoich licznych praw, które są prawami każdego. Każdy ma też świadomość, że od niego zależy, czy społeczność ta będzie autentyczną wspólnotą ludzi, których stać na stawianie sobie wymagań i ofiarność wobec innych .
 8. W szkole panuje klimat pokoju, rzetelnej pracy i życzliwości. W Naszej Szkole prawość i mądrość są rzeczywistością, której się pragnie dla siebie i innych. Dialog i negocjacje są w szkole metodą na rozwiązywanie spraw trudnych i konfliktowych.
 9.  Każdy, kto zaakceptował tę społeczność, jest przez nią akceptowany, jest tu u siebie. Wszyscy, budujemy rzeczywistość sprzyjającą rozwojowi i uczeniu się .
 10.   Uczniom mającym problem z adaptacją w trudnych czasach pandemii placówka zapewni wsparcie  i pomoc psychologiczno –pedagogiczną. Po powrocie do nauki stacjonarnej uczniowie zostaną objęci wsparciem psychologiczno-pedagogicznym (min.: działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu, przeciwdziałanie stanom depresyjnym, wskazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach.)

IV  WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkolno-Przedszkolny to szkoła , w której :

 1. Panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów                  i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu;
 2.  Pielęgnuje się tradycję szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów;
 3. Uczy się młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury; rodzice aktywnie uczestniczą  w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli                w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły;
 4.  Uczeń okazuje pomoc i życzliwość swoim koleżankom i kolegom;
 5. nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają    w rozwiązywaniu problemów;
 6. Są kompetentni , podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności; nauczyciele mają zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji;
 7. Dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, jest konsekwentny w postępowaniu , potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspiera nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty;  jest dobrym gospodarzem szkoły;
 8. Zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia , nauczyć samodzielnego myślenia            i wiary we własne siły;
 9. Młodzież ma zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa , pielęgniarki organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne;
 10. Bogato wyposażone klasopracownie zachęcają młodzież do zdobywania wiedzy, zajęcia sportowe zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.
 11. Placówka zapewnia warunki do realizacji opracowanych procedur dotyczących zasad postępowania w związku  z  sytuacją epidemiczną ( COVID-19)

V SYLWETKA ABSOLWENTA

Dążeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.  Wspólnie z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców opracowana została Sylwetka Absolwenta Szkoły. Uczeń kończący Zespół Szkolno-Przedszkolny, posiadać będzie następujące cechy:

 1. w sferze rozwoju intelektualnego
 2. poprawnie posługuje się językiem polskim
 3. umie korzystać z różnych źródeł informacji
 4. potrafi selekcjonować informacje
 5. umie zdobywać i przetwarzać i wykorzystywać wiedzę w praktyczny sposób
 6. umie korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych
 7. jest przygotowany do podjęcia decyzji o wyborze szkoły i dalszej nauki
 8. rozwija swoje talenty, zainteresowania i predyspozycje
 9. Myśli samodzielnie, twórczo i krytycznie
 10. potrafi realizować własne plany i marzenia
 11. ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia
 12. jest gotowy podejmować wyzwania.
 13. w sferze rozwoju społecznego
 14. dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu,
 15.  czuje się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy,
 16. jest  ciekawy świata;
 17. zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu,
 18. wykazuje chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
 19. wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie,
 20. wywiązuje się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych,
 21. stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotowy jest ponieść konsekwencje swoich czynów,
 22. umie współpracować w grupie, działa zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami,
 23. ma poczucie współodpowiedzialności;
 24. zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 25. jest tolerancyjnywobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;
 26. stosuje się do zasad ekologii, wykazuje dbałość o środowisko;
 27. racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne.
 28. w ekstremalnych warunkach rozumie potrzebę przestrzegania i dostosowania się do obowiązujących procedur postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu np.              w czasie pandemii;
 29. w sferze fizycznej
 30.  dba o zdrowie własne i innych,
 31. kształci właściwe nawyki żywieniowe
 32.  znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;
 33. dba o swój wygląd, ubiera się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca
 34. jest aktywny fizycznie, w miarę swoich możliwości rozwija swoje pasje sportowe
 35. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 36. posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 37. świadomie przestrzega zasad higieny
 38. w sferze duchowej
 39. jest odpowiedzialny, prawy i uczciwy
 40. umie rozróżniać dobre i złe zachowanie;
 41. jest gotowy podejmować  odpowiedzialność za zachowania
 42. umie zachować się kulturalnie,
 43. potrafi z troską reagować na potrzeby drugiego człowieka;
 44. umie nazywać swoje emocje, umie nad nimi panować,
 45. pokojowo rozwiązuje konflikty,
 46. potrafi dyskutować, zna elementy mediacji,
 47.  jest wrażliwy na potrzeby innych;
 48. w codziennym życiu  kieruje się zasadami etyki i moralności,
 49. szanuje siebie i innych,
 50. jest odpowiedzialny,
 51. szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 52. jest odporny na niepowodzenia.

VI CELE OGÓLNE

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia; rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej i sytuacji kryzysowej ( pandemia Covid-19)

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 2. Zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i promującymi zdrowie,
 3. Zwrócenie uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów, czy obawą przed  porażką w grupie rówieśniczej,
 4. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 5. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 6. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 7. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.
 9. Poszerzenie wiedzy rodziców i uczniów na temat czynników ryzyka i środków chroniących przed wirusem COVID-19

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek    z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.
 5. Informowanie uczniów i rodziców o obowiązujących w szkole i poza nią procedurach COVID-19.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

                 Projektując program wychowawczo-profilaktyczny wzięliśmy pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, etap rozwoju, na którym znajdują się nasi uczniowie oraz problemy w funkcjonowaniu wychowanków ujawnione w wyniku przeprowadzonej diagnozy.

Profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami, które mają na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych.

                 Działania profilaktyczne prowadzone będą na trzech poziomach, w zależności od stopnia ryzyka:

Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka – całej społeczności szkolnej. Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych sytuacji życiowych.

Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej realizowane są przede wszystkim przez nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

 Profilaktyka selektywna skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka, czyli do osób, które w stopniu wyższym niż przeciętny są narażone na rozwój zaburzeń. Profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka. Celem jest tworzenie warunków, które umożliwiają wycofanie się z zachowań ryzykownych. Działania w zakresie profilaktyki selektywnej prowadzone są przez psychologów i pedagogów szkolnych, specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także wykwalifikowanych realizatorów programów profilaktycznych.

Profilaktyka wskazująca skierowana jest do grupy, w której rozwinęły się już symptomy zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Obejmuje ona działania interwencyjne i terapeutyczne, mające na celu zablokowanie pogłębiania się zaburzeń i zachowań destrukcyjnych oraz umożliwienie powrotu do prawidłowego funkcjonowania społecznego (resocjalizacja).

Według założeń programu, w szkole będzie prowadzona przede wszystkim profilaktyka uniwersalna, a wobec uczniów wymagających bardziej zaawansowanej aktywności – szkoła przewiduje działania z zakresu profilaktyki selektywnej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
 4. Wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub zaburzeń emocjonalnych, spowodowanych pandemią COVID-19 oraz prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów i ich rodziców.

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • eliminowaniu lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego powrotem uczniów do nauki stacjonarnej,
 • odbudowywanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej
 • działania przeciwdziałające COVID-19 i promujące zdrowie – utrwalanie u uczniów świadomego respektowania procedur sanitarnych dotyczących COVID-19
 • działania podejmowane przez wychowawców i pozostałych nauczycieli w celu budowania właściwych relacji społecznych w klasie,
 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej, środowiskowej (przedszkolnej, szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, wspólnego środowiska szkolnego,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.
 • zapewnienie wsparcia psychologiczno pedagogicznego wszystkim uczniom                                           z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w ZS-P,
 • działania przeciwdziałające COVID-19,
 • budowanie właściwych relacji społecznych w klasie
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, e-papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niwelowanie niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

VII  Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. Dyrektor szkoły:
 2. stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 4. inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 5. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 6. współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 7. czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 8. nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 9. nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 10. Czuwa nad przestrzeganiem w szkole zasad MEiN i SIP.
 11. Kontroluje procedury sanitarne na czas trwania pandemii
 12. Dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów.
 • Rada Pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym zakresie działań wspierających uczniów po okresie nauki zdalnej i izolacji społecznej.
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Dokonuje wyboru programów profilaktyczno wspierających ucznia psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie w sytuacji kryzysowej, w tym wyzwaniami czasu COVID-19 i nauki zdalnej.
 • Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • zwracają uwagę na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów, czy obawą przed  porażką w grupie rówieśniczej,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby edukacyjne oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością oraz w sytuacji pandemii COVID-19.
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • wspierają i motywują uczniów i rodziców do jak najlepszego  zachowania i frekwencji oraz postępów w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.
 • reagują na przejawy depresji wywołanej pandemią COVID-19
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wywołanych sytuacją izolacji społecznej
 • Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w czasie pandemii COVID-19.
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, z uwzględnieniem trudności funkcjonowania uczniów w szkole po izolacji i nauczaniu zdalnym w czasie pandemii C-OVID -19.
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci                                           i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
 • Zespół wychowawców:
 • rozpoznaje potrzeby uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych w klasie,
 • integruje działania profilaktyczne wynikające z programu profilaktyczno-wychowawczego z działań przeciwdziałającychCOVID-19 i promujących zdrowie,
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.
 • Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły                            i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 • Tworzy szkolny system ochrony zdrowia psychicznego ucznia, wspiera wychowawców klas w rozpoznawaniu depresji.
 • Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 • Samorząd Uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

VIII. Bezpieczeństwo w szkole

Jednym z priorytetów w działalności szkoły są programy mające na celu budowanie szkoły bezpiecznej, sprzyjającej rozwojowi uczniów. Wspieramy tworzenie takich relacji i klimatu, które ułatwiają współpracę pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, gdzie podstawą jest wzajemny szacunek i porozumienie. Budowanie bezpiecznej szkoły polega na tworzeniu warunków do współdziałania, wzajemnego szacunku, akceptacji dla drugiej osoby, świadomości własnych potrzeb                    i wartości – wszystko to tworzy klimat sprzyjający osiąganiu efektów w nauce.

Program przeciwdziała i zapobiega wykluczeniu społecznemu w szkole, poprzez

pracę w pięciu, następujących obszarach:

 • budowanie relacji z uczniami
 • zarządzanie klasą
 •  klimat społeczny
 •  wspomaganie uczenia się
 • relacje dom – szkoła
 •  

Działalność edukacyjna szkoły na rzecz bezpieczeństwa:

 1. Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wszystkim uczniom.
 2. Szkoła zapewnia uczniom wymagającym dodatkowego wsparcia pomoc psychologiczno – pedagogiczną i inną specjalistyczną.
 3.  W szkole zapobiega się niedostosowaniu społecznemu i przeciwdziała zjawiskom patologicznym.
 4.   Zasady oceniania zachowania umożliwiają kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczniów.
 5.  Realizacja funkcji opiekuńczej szkoły sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowemu każdego ucznia.
 6. Szkoła organizuje dodatkową opiekę dla uczniów poprzez zajęcia w świetlicy szkolnej, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania naukowe, uzdolnienia artystyczne, potrzebę czynnego uprawiania sportu.
 7.   Wszystkie zajęcia realizowane przez szkołę uwzględniają zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.
 8. Szkoła systematycznie rozpoznaje przyczyny niepowodzeń uczniów w funkcjonowaniu                   w środowisku – organizuje dla nich różnego rodzaju formy pomocy i opieki, w miarę własnych możliwości oraz poszukuje wsparcia w innych specjalistycznych instytucjach.
 9.  Pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele, realizują zajęcia profilaktyczno – wychowawcze oraz prowadzą pogadanki wdrażające do poszanowania zdrowia i życia swojego i innych osób.
 10. Szkoła współpracuje z Policją, Sądem Rodzinnym, Kuratorami zawodowymi i społecznymi,          w celu zapobiegania i eliminowania niewłaściwych zachowań, wzrostu poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły oraz zapoznania z procedurą postępowania        w sprawach nieletnich.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na bieżąco kontrolowany jest stan techniczny bazy szkoły.
 12.  Wychowawcy klas pierwszych szczegółowo analizują dokumentację uczniów oraz prowadzą badania ankietowe wśród opiekunów uczniów w celu rozpoznania środowiska rodzinnego i specyficznych potrzeb nowych wychowanków.
 13. Na terenie szkoły odbywają się spotkania szkoleniowe prowadzone przez specjalistów dla nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczące rozpoznawania przejawów uzależnień i zachowań prowadzących do nałogu..
 14.  W ramach profilaktyki szczególna uwagę zwracamy na zjawisko agresji oraz depresji po czasowej izolacji społecznej wywołanej pandemią COVID-19.

Chcemy by zwiększyło się bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w szkole. Priorytetem jest ograniczenie występowania agresji słownej i fizycznej. W związku z powyższym uwzględnia się              w naszych działaniach zajęcia z zespołami klasowymi-lekcje wychowawcze (zastępowanie agresji, konstruktywne radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych), wspomaganie nauczycieli w aktywnych działaniach ograniczających agresję w szkole. Agresja i przemoc to rodzaj dysfunkcyjnych zachowań, często będących wynikiem braku lub nieznajomości alternatywy. Dlatego uczenie i ćwiczenie w szkole umiejętności społecznych, komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów i sporów w sposób pokojowy, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania własnych uczuć i potrzeb – jest tak bardzo ważne w budowaniu szkoły bezpiecznej i przyjaznej. Okazywanie akceptacji, umiejętność aktywnego słuchania, wyrażanie przez nauczyciela swoich autentycznych uczuć, powstrzymywanie się od udzielania rad i wszelkiego oceniania – wszystko to wpływa na rozwój poznawczy uczniów a także na zmniejszenie słownej i fizycznej agresji oraz powoduje, ze uczniowie są bardziej odpowiedzialni za

swoje decyzje i czyny.

Monitoring wizyjny :

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły

budynek szkolny i jego otoczenie są objęte systemem monitoringu wizyjnego.

1. Obecność systemu monitoringu wizyjnego w szkole ma nie tylko zapewniać bezpieczeństwo uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły, ale również rozbudzać samodyscyplinę i wymuszać bardziej kulturalne i przemyślane zachowania wynikające ze świadomości bycia obserwowanym.

2. Do bieżących przeglądów zapisów z kamer szkolnego systemu monitoringu wizualnego są upoważnieni Dyrektor i wicedyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Radwanicach.

3. O udostępnieniu zapisu innym osobom decyduje każdorazowo Dyrektor szkoły.

4. Zapis ten może być udostępniony:

a. wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie,

b. pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring formom niedostosowania społecznego uczniów, ich zachowaniom dysfunkcyjnym, a także udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy.

c. uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, akty chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały kamery, w celu udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczych,

d. rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo-opiekuńczych.

5. W przypadku zaistnienia wykroczenia lub przestępstwa Dyrektor szkoły udostępnia zapis monitoringu funkcjonariuszom policji, prokuratury lub sądu.

6. Zarejestrowane przez system monitoringu niewłaściwe czy też naganne zachowania ucznia mogą być podstawą do obniżenia mu oceny z zachowania.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach kamery znajdują się:

 • na korytarzach,
 • przy wejściach do budynku,
 •  na boisku szkolnym,
 • na parkingu.

W budynku małej szkoły przy ul .Szkolnej 14 kamery znajdują się  przy szatni , ponieważ w tym miejscu jest duża kumulacja dzieci, szczególnie korzystających z dowozów szkolnych. W budynku dużej szkoły monitorowany jest cały parter. Podczas przerw dyżuruje dwóch nauczycieli, ale są miejsca gdzie dzieci i młodzież kumulują się w małe grupy ( sklepik szkolny, stolik do gry w piłkarzyki). Ponadto proces monitorowania budynku szkolnego pozwala również na natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń np. pożaru.

Monitorowane są również wejścia do budynku w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się na teren placówki osób niepożądanych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla uczniów i nauczycieli.

Monitorowane jest boisko szkolne, ponieważ po zakończeniu pracy placówki Pojawiały  się osoby             z zewnątrz, które dopuszczały się aktów wandalizmu, dewastacji mienia szkolnego, pozostawianie śmieci, butelek po alkoholu. Kolejnym i ostatnim miejscem monitoringu jest parking, ponieważ zdarzały się wcześniej sytuacje stłuczek ( szczególnie w godzinach porannych, kiedy rodzice przywożą dzieci do przedszkola i szkoły), kierowcy odjeżdżali z miejsca kolizji. Na parkingu uczniowie również zostawiają rowery, które ulegały zniszczeniu przez innych uczniów.

IX. DIAGNOZA POTRZEB, W TYM CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH I CZYNNIKÓW RYZYKA 

W celu zaplanowania i podejmowania właściwych działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły, ważne jest zidentyfikowanie występujących w środowisku szkolnym czynników ryzyka i czynników chroniących, wpływających na zdrowie fizyczne, psychiczne, bezpieczeństwo i funkcjonowanie społeczne ucznia. W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono czynniki chroniące i czynniki ryzyka.  

Czynniki chroniące: 

 • pozytywny klimat środowiska szkolnego, 
 •  poczucie przynależności do grupy klasowej i społeczności szkolnej, 
 •  poczucie bezpieczeństwa w szkole ,
 • nastawienie prospołeczne w grupach rówieśniczych, empatii, wrażliwości na potrzeby innych, 
 • podejmowanie inicjatyw charytatywnych w ramach wolontariatu, aktywnego działania na rzecz klasy i szkoły, 
 •  zdecydowany brak akceptacji dla zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej, braku kultury osobistej, 
 • rozpoznawanie i rozwijanie własnych talentów i zdolności,
 • wytwarzanie klimatu współpracy i  angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły, 
 • podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych we współpracy z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (warsztaty, pogadanki, programy, itp.).

 Czynniki ryzyka:

 • pojawiająca się przemoc słowna, psychiczna i fizyczna wśród uczniów,
 •  odrzucenie przez grupę rówieśniczą, brak szacunku i tolerancji dla innych, 
 • trudności z kontrolą i panowaniem nad własnym zachowaniem, 
 • nieumiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z innymi, trudności z komunikacją,
 •  negatywny wpływ grupy rówieśniczej (presja rówieśnicza) i środków multimedialnych (Internetu, gier komputerowych), cyberprzemoc w sieci,
 • niepowodzenia szkolne,
 •  brak motywacji i chęci do nauki, 
 •  niska aktywność fizyczna, mała dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną, wśród uczniów, 
 •  brak prawidłowych wzorców, postaw, zasad i wartości wyniesionych przez uczniów ze środowiska rodzinnego, 
 •  brak czasu i więzi emocjonalnych z dzieckiem, niezaradność wychowawcza rodziców, 
 •  trudna sytuacja materialna i społeczna rodzin,
 •  niska świadomość rodzicielska lub brak wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych i zachowań ryzykownych występujących wśród dzieci i młodzieży, 
 • zagrożenie zdrowia związane z pandemią Covid-19.

X. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE Z UWZGLĘDNIENIEM PRIORYTETU MEN NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. CEL:  wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo – profilaktycznego.
Działania i ich efektyFormy realizacjiNarzędzia do ewaluacji
Szkoła wspiera rodziny poprzez właściwą organizację zajęć edukacyjnych: – WDŻ – Doradztwo zawodowe – Program Profilaktyczno –Wychowawczy Efekty: – harmonijna współpraca między rodziną a szkołą – wypracowanie wspólnego kanonu wartości – wzmacnianie kompetencji wychowawczej rodzicówOrganizacja wspólnych uroczystości podkreślających rangę rodziny -Dzień mamy i taty – Piknik rodziny – Propozycje szkoły dla rodziców– Sprawozdania z pracy wychowawców – Udział w imprezach szkolnych Aktywność na portalach społecznościowych szkoły

II. CEL:  Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Działania i ich efektyFormy realizacjiNarzędzia do ewaluacji
Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro – kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie Efekty: -zaangażowanie uczniów w : -działanie o charakterze profilaktycznych i społecznym– Działalność uczniów na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariatu – organizacja uroczystości i imprez szkolnych i środowiskowych – tematyka godzin uwzględniająca wartości tj. : -szlachetność -zaangażowanie społeczne i dbałość o zdrowie – kształtowanie godnej postawy w uroczystościach ( znajomość hymnu, strój galowy, szacunek wobec gości, znajomość lokalnej historii )– Lekcje z wykorzystaniem Izby Regionalnej – Obchody uroczystości patriotycznych (11 listopada, dzień  Patrona Szkoły, Konstytucja 3 Maja) -akcje charytatywne – współ praca z GOPS

III. CEL: Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Działania i ich efektyFormy realizacjiNarzędzia do ewaluacji
Szkoła przekazuje uczniom podstawowe informacje w temacie dziedzictwa kulturowego oraz cywilizacyjnego Europy i  edukacji patriotycznej – Uczniowie poznają podstawowe zagadnienia dziedzictwa kulturowego, określają osiągnięcia duchowe i materialne polskiej kultury na tle europejskimUdział uczniów wycieczkach o charakterze turystyczno-krajoznawczych, patriotycznych – Realizacja działań z zakresu edukacji poprzez sztukę – Udział w konkursach o charakterze artystycznym i patriotycznymUroczystości szkolne – Narodowe Czytanie (Wiertelak Marta) – Wycieczki edukacyjne – wg harmonogramu wycieczek    

IV. CEL: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowanie różnice rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID -19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Pole tekstowe: Działania i ich efekty
	Formy realizacji	Narzędzia do ewaluacji
Szkoła rozpoznaje i likwiduje bariery w uczeniu się (np. wynikające z niepełnosprawności, problemów językowych, społecznych lub zdrowotnych)
Nauczanie jest spersonalizowane, a wsparcie zapewnione jest w klasie, jak i w środowisku szkolnym 
- 	- Diagnoza zespołu klasowego , obserwacje uczniów 
- analiza dokumentacji opinii/orzeczeń z PPP
- spotkania zespołów opracowujących IPET
- spotkania nauczycieli uczących w danej klasie w celu wymiany informacji o uczniach


   
Angażowanie uczniów w działania profilaktyczne. Rozwijanie ich świadomości i umiejętności własnej pracy w obszarze profilaktyki.   Rozbudzanie wśród uczniów klas I – III świadomości dotyczącej różnorodnych zagrożeń oraz kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia.Scenki profilaktyczne o tematyce uzależnień od social –mediów, alkoholu, papierosów, środków psychoaktywnych, przemocy domowej i rówieśniczej. Przeprowadzenie przez pedagoga pogadanki dotyczącej zachowań prozdrowotnych, kształtowanie nawyku higieny i zdrowego trybu życia. Zajęcia prowadzone przez wychowawców klas na temat właściwej organizacji czasu wolnego i zachowań prozdrowotnych, m.in. odpowiednich nawyków żywieniowych oraz kształtowania właściwych postaw wobec substancji szkodliwych. Utrwalanie nr telefonów służb ratunkowych. Warsztaty z pedagogiem i psychologiem szkolnym: rozwijanie inteligencji emocjonalnej, kształtowanie zachowań prospołecznych, umiejętności rozwiązywaniaDokumentowanie działań w e-dziennikach nauczycieli, wychowawców.     Dokumentowanie działań w dziennikach psychologa i pedagoga, wychowawców oraz w teczkach wychowawców.
Współpraca z PPP w Polkowicach w zakresie konsultacji i terapii w przypadku zaobserwowania ryzyka zażywania przez uczniów środków psychoaktywnych. Uczniowie i rodzice otrzymują fachową pomoc. Współpraca z GKRPA w zakresie zapewnienia pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym. Uzyskanie pomocy przez członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.konfliktów oraz umacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami. Rozwijanie motywacji do nauki szkolnej w formie zajęć z wychowawcą. Poradnictwo dla uczniów i rodziców, terapia dla uczniów w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby.   Wymiana informacji między członkami Komisji Zespołu Interdyscyplinarnego a pracownikami szkoły dotyczących istniejących problemów. Podejmowanie adekwatnych działań. Spotkanie z funkcjonariuszami Policji w Radwanicach    Dokumentowanie działań w dziennikach elektronicznych oraz psychologa i pedagoga szkolnego.

V CEL: Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych metod kształcenia na odległość.

Działania i ich efektyFormy realizacjiNarzędzia do ewaluacji
Nawiązywanie przez nauczycieli kontaktu z uczniami w formie elektronicznej.Wykorzystywanie dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej do informowania oraz przesyłania zadań dla uczniów. 
 Wykorzystywanie komunikatorów do kontaktu i współpracy.                  ( ZOOM, Teams )  Dokumentacja w dzienniku elektronicznym.
  Realizować nauczanie w formie zdalnej, w ramach potrzeb. Nadzorować jakość i motywację uczniów do nauki.  Wprowadzenie jasnych reguły dotyczące obecności uczniów na zajęciach, a także określić wyraźne zasady. obowiązku przesyłania wykonanych prac,   Uczniowie zobligowani są do włączania kamer internetowych w czasie zdalnych lekcji.   Wyznaczenie jasnych metod oceniania uczniów za prace domowe w ramach każdego przedmiotu.   Materiały edukacyjne dostosowane są do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.   Uwzględnienie zgodności materiałów edukacyjnych z podstawa programową.   Ujednolicenie pracy we wszystkich klasach na tych samych platformach.   Nauczyciele i wychowawcy pozostają w kontakcie z uczniem, oferują swoją pomoc w realizowaniu zdalnego obowiązku szkolnego, w razie potrzeby udzielają motywacji do pracy. 

CEL VI : Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Działania i ich efektyFormy realizacjiNarzędzia do ewaluacji
Szkoła umożliwia uczniom poznanie podstaw ochrony środowiska, Pomaga zdobyć motywację dotyczącą konieczności ochrony każdego życia Umożliwia naukę odpowiedzialności za swój sposób postępowania Uczniowie potrafią podejmować działania korzystne dla środowiska przyrodniczego, działają odpowiedzialnie, rozumieją motywy ochrony środowiska, miejsce i rolę człowieka w przyrodzie.Edukacja wśród dzieci dotycząca ochrony lasów, zwrócenie uwagi na zagrożone gatunki i na działalność człowieka. Akcja Sprzątania Świata, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod aktywizujących, poświęcone problemowi ochrony środowiska Obchody Święta Ziemi, Wystawa prac plastycznym połączona z konkursem na interpretację hasła Dnia Ziemi. Organizacja konkursu plastycznego ( np. Drugie życie odpadów- zabawka ekologiczna.)  Pogadanki, dyskusje na zajęciach edukacyjnych oraz podczas wycieczek tematycznych w klasach I-VIII Wykorzystanie zasobów Internetu, wydawnictw edukacyjnych w celu poszerzania wiadomości dotyczących ekologii i ochrony środowiska. Sprawdziany, testy, quziy tematyczne na lekcjach przyrody, biologii, chemii, geografii. Organizowanie wycieczek przyrodniczych. Dokumentowanie działań w e-dziennikach.

 XI. Szczegółowe cele do pracy  roku szkolnym  2021/2022.

Odniesienie do poszczególnych sfer rozwoju pozwoli harmonijnie oddziaływać na rozwój uczniów w poszczególnych obszarach.

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

Kształtowanie u wychowanka:

 • ciekawości poznawczej;
 • umiejętności twórczego myślenia;
 • samoakceptacji i umiejętności odkrywania własnych zalet i uzdolnień;
 • samokrytycyzmu i  wglądu we własne ograniczenia i słabości;
 • umiejętności  przyswajania wiedzy i samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji;
 • pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości;
 •  umiejętności  dzielenia się swoją wiedzą z innymi, nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań;
 • umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów
  i argumentowania.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 • Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I.
 • Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.
 • Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 • Rozwijanie właściwej motywacji do pomagania innym.
 • Rozwijanie szacunku, akceptacji dla drugiego człowieka, współpracy i  współdziałania,     odpowiedzialności za siebie i innych, troski o ludzi i miejsce, w którym się żyje.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 • Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 • promowanie zdrowego stylu życia; kształtowanie nawyków higienicznych
   i zdrowotnych;
 •  doskonalenie odporności, hartu i sprawności fizycznej;
 • wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednego                     z najważniejszych wartości w życiu.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 • Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 • Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.
 •  Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych                       w programie wychowawczo-profilaktycznym oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 3. Uwrażliwienie wychowanka na wartości: dobro, prawdę, uczciwość, odpowiedzialność poprzez kształtowanie:
 4.  umiejętności myślenia wartościującego;
 5. odpowiedzialności za własne słowa i czyny,
 6.  umiejętności oceny własnych reakcji, uczuć i stanów psychicznych;
 7.  empatii;
 8.  tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności;
 9. umiejętności stawiania sobie celów i konsekwencji w ich  realizacji;
 10.  umiejętności wyrażania  własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia;
 11. kultury języka i zachowania;
 12. umiejętności utrzymywania wartościowych i przyjaznych kontaktów z innymi ludźmi;
 13. kształtowanie  wrażliwości uczuciowej  i moralnej.

XII  Harmonogram działań

SFERAZadaniaForma realizacjiOsoby odpowiedzialneTermin
  INTELEKTUALARozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniówPrzeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracynauczyciele, wychowawcy , pedagodzyDo 30.09
Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniówPrzygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym gminy, przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły ( zgodnie z zasadami COVID-19) Przeprowadzenie przez nauczycieli 1 zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem TIK oraz innych metod aktywizujących pracę uczniów.      nauczyciele , wychowawcy, pedagodzy wg. Harmonogramu zajęć pozalekcyjnych                                  zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby   Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie   Liderzy zespołów przedmiotowych
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnieńzajęcia z orientacji zawodowej, preorientacji zawodowejwychowawcy, doradca zawodowy pedagog szkolny Zgodnie z harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach)
Kształtowanie postawy twórczejDzień rozwijania pasji i talentów Udział w szkolnych uroczystościach, warsztatach, kołach zainteresowań, realizacja projektów edukacyjnych ( audycji radiowej transmitowanej przez radiole szkolną)    wychowawcy, wg harmonogramu zajęć dodatkowychMarzec 2022
Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów  Warsztaty w klasach I- VIII Samoocena podczas spotkań wychowawczych Zajęcia z zakresu treningu moralnego   debata na temat wartości i zasad wolontariatuwychowawcy zaproszeni specjaliści z PPPStyczeń 2022
Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych  Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne konkursy z nagrodami i tytuły  za najwyższą średnią , wzorowe zachowanie i najlepszą frekwencję Udział w zajęciach otwartych wyższych uczelni, udział w dniach otwartych szkół średnichprzewodniczący zespołu wychowawczego  zajęcia zgodnie z harmonogramem opracowanym w zespołach wychowawczych dla poszczególnych klas opracowanie regulaminu konkursu Ogłoszenie wyników konkursu Kwiecień 2022
Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy  lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego,  koordynator tj. pedagog szkolny wychowawcy,Zgodnie z harmonogramem zajęć
MORALNAKształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiejdziałalność charytatywna, wolontariat szkolny Opracowanie Program Szkolnego Wolontariatu , koncerty i uroczystości środowiskoweopiekun szkolnego Klubu WolontariatuZgodnie z przyjętym harmonogramem
Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych  świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu, Wycieczki do miejsc pamięci narodowej  nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania  zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działania
Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu  wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze, Kultywowanie tradycji Izby Pamięci, konkursy tematycznewskazanie osób odpowiedzialnych za wskazana formę Pan/i wychowawcy klas I- VIIIterminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców i nauczycieli wg harmonogramu wycieczek
Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii  międzynarodowe spotkania  młodzieży Euroweek, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, wycieczkikoordynator wyjazdu na Euroweek nauczyciele,  zgodnie z terminem projektu
Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję  warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego,   lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, Dzień życzliwości i tolerancjipedagog reedukator,   wychowawcy klas  zgodnie z harmonogramem zespołu wychowawczego
  Promowanie zdrowego stylu życia  Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczenia ruchu w życiu człowieka prowadzone przez wychowawców  i specjalistów, warsztaty kulinarnenauczyciel WF, nauczyciele biologii i wychowania fizycznego wychowawcy klas  zgodnie z harmonogramem
 Rozwijanie umiejętności wnioskowania moralnegoTrening wnioskowania moralnego (rozwoju moralnego) i odkrywanie wartości w oparciu o teorię rozwoju moralnego L. Kohlberga.    Wywołanie dysonansu poznawczego i refleksji w odniesieniu do własnego świata wartości w duchu tolerancji.   Nadawanie pozytywnego znaczenia emocjom i uczuciom, postawom i przekonaniom, co stanowi podstawę edukacji moralnej.  Trenerzy Zastępowania AgresjiWg przyjętego harmonogramu 2 godz. w semestrze
SPOŁECZNA  Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły  Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.Koordynator ds. bezpieczeństwa wychowawcyWg przyjętego harmonogramu
Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów. Uczenie zasad samorządności i demokracji  Warsztaty dla klas IV –VIII z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analiza sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.   Kurs mediacji dla uczniów chętnych, prowadzony przez pedagoga szkolnego.       Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.   szkolna debata nt. praw i obowiązków w szkole  pedagog szkolny                       Klasy VII – VIII opiekun samorządu       opiekun SU             Opiekun SU, wychowawcy klas zgodnie z harmonogramem zajęć.                 Zgodnie z programem zajęć w I półroczu     Październik / listopad 2021           Styczeń/ luty 2022
Doskonalenie kultury byciaZajęcia Akademii Dobrych Manier – warsztaty dla uczniów Uczniowie klas I- VIII  pedagog szkolny we współpracy z wychowawcą każdej klasy  pierwsze półrocze, zgodnie z programem zajęć
Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnegoUdział w akcji sprzątanie świata. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze.  Nauczyciel biologii, chemii, Szkolny Klub Wolontariatu Wycieczki wg harmonogramu wycieczekWrzesień 2021, kwiecień 2022
Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracyZajęcia dla klas VIII prowadzone przez doradcę zawodowego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy  pedagog szkolny, doradca zawodowyII półrocze 2021/2022 zgodnie z planem pracy szkoły
EMOCJONALNA  Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartościwarsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP   lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce  nauki nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stronpedagog szkolny  zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów
Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły           Ochrona zdrowia psychicznego po COVID-19  zajęcia integracyjne w klasach  I-VIII   Zajęcia  wychowawcze z wykorzystaniem filmów promujących postawy prospołeczne Indywidualne konsultacje z psychologiem szkolnym        wychowawcy     psycholog szkolnyzgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów   cały rok szkolny 2021/2022

XIII. Współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Realizację programu wychowawczo – profilaktycznego wspierać będą instytucje, jak:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach

2. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach

 3. Komenda Policji w Polkowicach Rewir Dzielnicowych w Radwanicach

4. Sąd Rejonowy w Głogowie – Kuratorzy Sądu Rodzinnego i Nieletnich

 5. Urząd Gminy w Radwanicach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 6. Ośrodek Pomocy i Terapii Uzależnień w Polkowicach

 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

8. Caritas  Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej

9. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Polkowicach

XIV. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 2. analizę dokumentacji,
 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. rozmowy z rodzicami,
 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 6. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w czerwcu 2022 przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach  w dniu …………………………………..……….

Załączniki:

1) Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym  2021/2022

2) Procedury związane z pandemią COVID-10

3) Harmonogram wycieczek

4) Program Akademii Dobrych Manier

5) Program wsparcia emocjonalnego uczniów

6) Szkolny Program Wolontariatu