1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddawania do biblioteki szkolnej.

 2. Regulamin, harmonogram zwrotów i procedury postępowania w razie zniszczenia lub zagubienia podręczników zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Dodatkowo wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.

 3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.

 4. Zwrot podręczników następuje tylko w pełnych kompletach. Należy usunąć foliowe okładki, usunąć zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.

 5. Zasady zwrotu podręczników i innych zbiorów bibliotecznych

– podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela.

– książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) są odkładane we wskazane przez nauczyciela miejsce.

– w trakcie zwracania podręczników uczeń po kolei pokazuje książki, odczytuje nr inwentarzowy, a wychowawca wraz z nauczycielem bibliotekarzem ocenia ich stan i potwierdza ich zwrot na karcie wypożyczeń.

 1. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto zgodnie z procedurami załączonymi w załączniku.

 2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób). Harmonogram w załączniku.

 3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce
  i rękawiczkach.

 4. Podręczniki będą przyjmowane w Sali nr 5 i 6 w budynku głównym. Osoby zwracające materiały biblioteczne nie wchodzą do budynku szkoły, powyższe sale mają wejścia zewnętrzne i one będą otwarte.

 5. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą powtórnie dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.
  W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Harmonogram zdawania podręczników w roku szkolnym 2019

Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia