Regulamin konkursu literackiego
„POMAGANIE  JEST  FAJNE”

 1. Organizator: Szkolny Klub Wolontariatu
 2. Cele konkursu:
 • rozwijanie wyobraźni i twórczości dziecięcej,
 • propagowanie i promocja idei wolontariatu,
 • ukazanie przykładów prostych, ale znaczących działań, które każdy z nas może podejmować w swoim otoczeniu,
 • promowanie wzorcowych postaw społecznych,
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do bezinteresownych pozytywnych działań w swoim środowisku,
 • promowanie uzdolnień literackich dzieci,
 • wyrażanie własnych poglądów i emocji poprzez tekst literacki,
 • propagowanie kultury słowa i zamiłowania do literatury.
 1. Warunki konkursu:
 • adresatami konkursu są uczniowie  klas I – VI SP im. Mariana Falskiego w Radwanicach
 • prace oceniane będą pod względem: samodzielności, zgodności  z tematem, poprawności stylistycznej i językowej, doboru środków artystycznego wyrazu
 • praca może mieć formę wiersza, opowiadania, listu itp.
 • tekst powinien zawierać metryczkę : imię i nazwisko autora, klasa
 • prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora
 • prace należy dostarczyć  do15 marca 2017 do opiekunów SKW
 • laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi  i dyplomami
 • wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły 17.03.2017 r.
 • uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych do opublikowania na stronie internetowej.