Konkurs plastyczny „Rozsądek na drodze”

 1. Patronat i organizacja

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy wspólnie z Sekcją Ruchu Drogowego KMP w Legnicy oraz Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Legnicy.

 1. Cele konkursu.

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

 1. Uczestnicy
 • kategoria przedszkola i zerówki,
 • kategoria szkoła podstawowa (klasy I-VI),
 1. Termin konkursu

Prace należy przekazać wychowawcom oraz nauczycielom plastyki do 16-go  listopada.

 1. Opis pracy
 • Technika: dowolna (oprócz prac z materiałów sypkich, tj. maku, kasz, mąki itp.)Forma: dowolna
 • Format: A3

Na odwrocie pracy należy koniecznie przykleić wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu.
Oświadczenie do pobrania

Prace niewymiarowe oraz nieopisane (bez oświadczenia) nie będą brane pod uwagę.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu.

Wyniki szkolnego etapu konkursu zostaną umieszczone na stronie naszej szkoły po 16 listopada.oswiadczenie_-_konkurs_plastyczny

Wyniki  komisji konkursowej zostaną umieszczone na stronie internetowej WORD Legnica http://www.word-legnica.pl/ w terminie 8 grudnia 2016r.

 1. Nagrody

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w siedzibie WORD-u, w terminie ustalonym przez organizatorów, o którym zostaną poinformowane telefonicznie i listownie szkoły nagrodzonych uczniów. Nagrodzone prace zostaną umieszczone  (wraz z danymi autorów) w widocznych miejscach placówek WORD Legnica oraz na stronie internetowej .Podczas uroczystego finału konkursu autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy z informacją o zajętym miejscu oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy.

 1. Postanowienia końcowe

Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy. Prace mogą być wykorzystywane do organizowania wystaw i w ramach publikacji. Nadsyłając pracę opiekun prawny (rodzic) autora zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez organizatora, w tym na zamieszczanie przez organizatora imienia, nazwiska, wieku autora pracy i danych szkoły. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.

                                                       SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (076) 866 02 51.

Oświadczenie do pobrania