Z okazji obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z naszej gminy do wzięcia udziału w konkursie literackim i plastycznym. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6-15 lat zamieszkałych na terenie Gminy Radwanice.
I. USTALENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach.
2. Celem konkursu jest popularyzacja lektur szkolnych wśród dzieci i młodzieży naszej gminy oraz rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej uczniów.
3. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody – niespodzianki oraz wyróżnienia.
4. Kategorie konkursu:
-klasy 1-3,
– klasy 4-8
5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku szkolnym.
II. ZASADY KONKURSU
1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 20.10.2020r. do 20.11.2020 roku.
2. Do konkursu przyjmowane są prace:
a) Praca literacka
– opowiadanie o jednej z przygód ulubionego bohatera lektury szkolnej
– pisana prozą,
– praca musi mieć określoną formę, tj. wydruk o wymiarach do 4 stron A4 w dwóch egzemplarzach lub formę elektroniczna przesłana na adres mailowy szkoły: zsp_radwanice@tlen.pl (New Roman lub Ariel 14. Odstępy między wierszami – standardowe (1), program Word).
-dotąd niepublikowana i nienagradzana w żadnym innym konkursie
b) Praca plastyczna:
-technika pracy dowolna płaska (bez użycia sypkich materiałów),
– format pracy minimum A4.
5. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę: plastyczną lub literacką.
6. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
III. DOSTARCZANIE PRAC.
1. Prace należy dostarczać osobiście do biblioteki szkolnej lub sekretariatu szkoły (ZSP w Radwanicach, ulica Tenisowa 1); prace literackie mogą być dostarczone w formie elektronicznej na w/w adres mailowy.
3. Do prac proszę dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na
wykorzystanie i publikację pracy przez Bibliotekę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach na oficjalnej stronie internetowej szkoły i profilu FB.
IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY.
1. Prace oceniane są przez członków jury powołanych przez Dyrektora ZSP w Radwanicach.
2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki pracy (zgodność z tematem, oryginalność ujęcia tematu, walory językowe), samodzielność i oryginalność.
3. Proces oceniania prac jest tajny.
4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada 2020 roku.
W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i
nazwisko) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.
V. NAGRODY
1. Nagrody przyznawane są autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii. Przewidziane są również wyróżnienia dla uczestników konkursu.
2. Wręczenie nagród przewidziane jest w dniu Święta Szkoły 07 X 2020 roku.
VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

Organizatorzy:
Nauczyciele-bibliotekarze ZSP w Radwanicach
Renata Bogusz-Fedro
Renata Kałużka