REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM W GMINIE RADWANICE”

DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT ORAZ UCZNIÓW KLAS I – III

 ORGANIZATORZY:

 • Publiczne Przedszkole w Radwanicach
 • Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” działające przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach

CEL KONKURSU:

– rozwijanie postawy patriotycznej

– wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych i narodowej dumy

– upamiętnienie 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

– stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową

– promocja gminy Radwanice

UCZESTNICY:

Konkurs ma formę otwartą i przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat z Publicznego Przedszkola w Radwanicach oraz z Przedszkola w Szkole Podstawowej w Buczynie w czterech kategoriach wiekowych:

– 3-latki

– 4-latki

– 5-latki

– 6-latki

oraz dla uczniów klas I – III z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach oraz ze Szkoły Podstawowej w Buczynie w trzech kategoriach:

– klas I

– klas II

– Klas III.

WARUNKI UCZESTNICWA:

 1. W konkursie udział mogą brać prace plastyczne o wielkości formatu A3.
 2. Technika wykonania prac dowolna.
 3. Tematyka prac plastycznych dotyczy zobrazowania hasła konkursu „Jesteśmy Polką i Polakiem w gminie Radwanice” z elementami prezentującymi gminę Radwanice (np.: zabytki, herb itp.)
 4. Praca musi być wykonana samodzielnie.
 5. Każda praca powinna być opatrzona na tylnej stronie następującą metryczką : Imię i nazwisko autora, nazwa szkoły/przedszkola, wiek autora, grupa przedszkolna/klasa), imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Prace muszą być wykonane jednoosobowo.
 7. Wszystkie dostarczone na konkurs prace przechodzą na własność organizatora.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw na wykorzystanie pracy przez organizatora konkursu, eksponowanie na wystawie i publikowanie jej w internecie.
 9. Rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełnia i podpisuje oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku własnego oraz dziecka – uczestnika konkursu plastycznego oraz na wykorzystanie złożonej pracy w celach przeprowadzenia i promocji konkursu, ogłoszenia wyników konkursu i zdjęcia pracy na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach oraz Urzędu Gminy w Radwanicach. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.
 10. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych powinna być dostarczona osobno. (nie może być doklejona do rysunku, ponieważ musi pozostać u organizatora).        

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZANIA PRAC:

1.: do 23 listopada 2020 r.

 1. Miejsce dostarczania prac: Publiczne Przedszkole w Radwanicach do p. Iwony Derkacz oraz Szkoła Podstawowa w Radwanicach do p. Doroty Kalety – Tymowicz. Prace można również wysłać pocztą na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

 1. Tenisowa 1 59-160 Radwanice

 OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

Oceny zgłoszonych prac i rozstrzygnięcie konkursu dokona 3 osobowa komisja powołana przez Organizatorów.

NAGRODY:

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dla wszystkich uczestników dyplomy pamiątkowe i nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

 

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego Jesteśmy Polką i Polakiem w gminie Radwanice

Oświadczenie rodziców do Gminnego Konkursu Plastycznego Jesteśmy Polką i Polakiem w gminie Radwanice