Postanowienia ogólne:
1. Celem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” jest uczczenie i wspólne świętowanie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
2. Organizatorem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Oddział Gminny TPD w Radwanicach.
3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronach: www.tpd.radwanice.pl oraz na Facebook TPDRadwanice 4. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronach: www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook.

II. Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych
2. W przypadku jeśli uczestnik jest niepełnoletni i bierze udział w konkursie, opiekunem pracy jest rodzic/opiekun prawny.
3. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest praca plastyczna formatu A–4 wykonana w dowolnej technice.
4. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie laurki dla Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
6. Pracę należy sfotografować i wysłać do Organizatora konkursu jej zdjęcie. Praca musi być sfotografowana tak, by każda jej strona była dobrze widoczna na zdjęciu. Zdjęcie powinno być wyraźne, nierozmazane, dobrej jakości. 7. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy tpdradwanice@wp.pl do dnia 29.05.2020 r. W tytule wiadomości należy wpisać: „Laurka dla Jana Pawła II”, a w treści należy zawrzeć informację dotyczącą autora pracy (imię, nazwisko, wiek lub klasa).
III. Przebieg konkursu:
1. Pracę konkursową (fotografię / plik) należy przesłać do 29.05.2020 roku (do godziny 23:59).
2. Prace wysłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie.
3. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 05.06.2020 roku.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji
IV. Kategorie
1.. Prace plastyczne będą oceniane w 6 kategoriach:
1) przedszkola: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki
2) edukacja wczesnoszkolna: kl. I, kl. II i kl. III
3) kl. IV-VIII SP: kl. IV-V, kl. VI-VIII
4) szkoły ponadpodstawowe
5) wychowankowie innych placówek
oraz
6) pozostali

2. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
3. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są nagrody rzeczowe.
4. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook TPD Radwanice najpóźniej w terminie 05.06.2020 r.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na stronach internetowych

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:
1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24,
poz. 83);
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego
konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);
3) akceptację treści regulaminu konkursu;
4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

Prace należy wysyłać na adres :
tpdradwanice@wp.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 430 514, osoba do kontaktu: Izabela Jokiel

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3t0doAcWkLLePyyiM7pbIBZUZR06wpvxBe0nC-k91y9MfHQ/viewform?fbclid=IwAR3hYY8NyoYM0cra5Vr4QtsyAgtDotFY-5wobU8FcgUOCns0Z3pmmA02x8A

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3t0doAcWkLLePyyiM7pbIBZUZR06wpvxBe0nC-k91y9MfHQ/viewform?fbclid=IwAR3hYY8NyoYM0cra5Vr4QtsyAgtDotFY-5wobU8FcgUOCns0Z3pmmA02x8A