Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko oraz sposoby jej ochrony.

  • prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę,
  • prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A3 (42 cm x 29,7 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka itp.),
  • jeden uczestnik lub grupa uczestników, w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,
  • prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

ETAP PRZEDSZKOLNY/SZKOLNY

Termin: 07.11.2022 r.

Prace przyjmują wychowawcy grup przedszkolnych i klas I-III oraz nauczyciel plastyki (kl. IV-VIII)

Koordynatorzy: p. Agnieszka Olchowska – przedszkole

p. Beata Orator – kl. I-III

p. Edyta Maćkowiak – kl. IV-VIII

Prace plastyczne będą oceniane w kategoriach: dzieci/uczniowie

1) przedszkoli: 4-latki, 5-latki, 6-latki

2) edukacji wczesnoszkolnej: kl. I, kl. II, kl.III

3) klasy 4-8: kl. IV-VI, kl. VII-VIII

Prace fotograficzne będą oceniane w kategoriach:

  1. przedszkole
  2. kl. I-III
  3. kl. IV-VIII

W każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Przewidujemy nagrody rzeczowe, książkowe, dyplomy.

ETAP REGIONALNY

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek.

Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe. W każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Przewidujemy nagrody rzeczowe, książkowe, dyplomy.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):

1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy;
4) nazwę konkursu i datę.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie pocztowym.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24,

poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego

konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA:

10 listopada 2022

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Podsumowanie konkursu odbędzie się w III dekadzie listopada 2022 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 76 724-51-09

lub e-mailowo: konkurs.tpdlegnica@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *